BegripDefinitie
Pand in gebruik (status pand)Een pand dat feitelijk de status “Pand in gebruik (niet ingemeten)” had en waarvan de definitieve geometrie is ingemeten.
Pand gesloopt (status pand)Een pand waarvan de aanvrager van de sloopvergunning heeft gemeld dat de sloop is voltooid of in een schriftelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat het pand is gesloopt.
Pand in gebruik (niet ingemeten) (status pand)Een pand waarvan de aanvrager van de bouwvergunning heeft gemeld dat de bouw is voltooid of waarvan in een schriftelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat het pand feitelijk in gebruik is genomen voor bijvoorbeeld bewoning dan wel bedrijfsuitoefening of dat het weliswaar (nog) niet in gebruik is genomen maar naar het oordeel van de gemeente wel gebruiksgereed is.
Pand buiten gebruik (status pand)Een pand dat in dusdanige bouwkundige staat is dat niet te verwachten is dat het pand zal worden hersteld en weer in gebruik zal worden genomen.
Sloopvergunning verleend (status pand)Een pand waarvoor een sloopvergunning is verleend.
Bouwvergunning verleend (status pand)Een nieuw pand dat nog niet is gebouwd maar waarvoor wel een bouwvergunning is verleend.
Niet gerealiseerd pand (status pand)Een pand waarvoor een bouwvergunning was verleend, maar waarvan in een schriftelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat wordt afgezien van de bouw of waarvan de bouwvergunning is ingetrokken.
Bouw gestart (status pand)Een pand waarvan de aanvrager van de bouwvergunning heeft gemeld dat de bouw is gestart of waarvan in een schriftelijke verklaring van een daartoe bevoegd ambtenaar is vastgesteld dat de feitelijke bouw is aangevangen door minimaal de aanleg van de fundering (waartoe niet het bouwrijp maken van een terrein wordt gerekend).
Excel