Classes

AdministratiefGebied

Op basis van wet- of regelgeving afgebakend gebied dat als eenheid geldt van politiek/bestuurlijke verantwoordelijkheid of voor bedrijfsvoering.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#AdministratiefGebied
Subclass of:OpenbareRuimte
Inherited properties:bijbehorendeWoonplaats, naamOpenbareRuimte, statusidentificatiecode, isDefinedBy

AdresseerbaarObject

Een adresseerbaar object is een object waaraan adressen ingevolge de basisregistratie adressen kunnen worden toegekend: een verblijfsobject, standplaats of ligplaats.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#AdresseerbaarObject
Subclass of:BAG-object
Has subclasses:Ligplaats, Standplaats, Verblijfsobject
Properties include:hoofdadres, nevenadres
Inherited properties:identificatiecode, isDefinedBy

BAG-object

Een object is een woonplaats, openbare ruimte, nummeraanduiding, pand, verblijfsobject, standplaats of ligplaats

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#BAG-object
Has subclasses:AdresseerbaarObject, Nummeraanduiding, OpenbareRuimte, Pand, Woonplaats
Properties include:identificatiecode, isDefinedBy

Brondocument

Een brondocument is een document waarin rechtsfeiten en andere voor de registraties relevante feiten zijn neergelegd.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#Brondocument
Subclass of:Entity
Properties include:documentdatum, documentnummer
Used with property:bron

Kunstwerk

Civiel-technisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen en niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#Kunstwerk
Subclass of:OpenbareRuimte
Inherited properties:bijbehorendeWoonplaats, naamOpenbareRuimte, statusidentificatiecode, isDefinedBy

LandschappelijkGebied

Definitie ontbreekt

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#LandschappelijkGebied
Subclass of:OpenbareRuimte
Inherited properties:bijbehorendeWoonplaats, naamOpenbareRuimte, statusidentificatiecode, isDefinedBy

Ligplaats

Een ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#Ligplaats
Subclass of:AdresseerbaarObject, Feature
Properties include:geometrieLigplaats, status
Inherited properties:hoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

Nummeraanduiding

Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats. Het is het samenstel van huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#Nummeraanduiding
Subclass of:BAG-object
Properties include:bijbehorendeOpenbareRuimte, bijbehorendeWoonplaats, huisletter, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode, status
Inherited properties:identificatiecode, isDefinedBy
Used with property:hoofdadres, nevenadres

OpenbareRuimte

Een openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#OpenbareRuimte
Subclass of:BAG-object
Has subclasses:AdministratiefGebied, Kunstwerk, LandschappelijkGebied, Spoorbaan, Terrein, Water, Weg
Properties include:bijbehorendeWoonplaats, naamOpenbareRuimte, status
Inherited properties:identificatiecode, isDefinedBy
Used with property:bijbehorendeOpenbareRuimte

Pand

Een pand is een kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#Pand
Subclass of:BAG-object, Feature
Properties include:geometriePand, oorspronkelijkBouwjaar, status
Inherited properties:identificatiecode, isDefinedBy
Used with property:pandrelatering

Spoorbaan

Gebaand gedeelte voor het verkeer over rails.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#Spoorbaan
Subclass of:OpenbareRuimte
Inherited properties:bijbehorendeWoonplaats, naamOpenbareRuimte, statusidentificatiecode, isDefinedBy

Standplaats

Een standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#Standplaats
Subclass of:AdresseerbaarObject, Feature
Properties include:geometrieStandplaats, status
Inherited properties:hoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

Terrein

Door een fysiek voorkomen gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#Terrein
Subclass of:OpenbareRuimte
Inherited properties:bijbehorendeWoonplaats, naamOpenbareRuimte, statusidentificatiecode, isDefinedBy

Verblijfsobject

Een verblijfsobject is een kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#Verblijfsobject
Subclass of:AdresseerbaarObject, Feature
Has subclasses:VerblijfsobjectBijeenkomstfunctie, VerblijfsobjectCelfunctie, VerblijfsobjectGezondheidszorgfunctie, VerblijfsobjectIndustriefunctie, VerblijfsobjectKantoorfunctie, VerblijfsobjectLogiesfunctie, VerblijfsobjectOnderwijsfunctie, VerblijfsobjectOverigeGebruiksfunctie, VerblijfsobjectSportfunctie, VerblijfsobjectWinkelfunctie, VerblijfsobjectWoonfunctie
Properties include:geometrieVerblijfsobject, oppervlakte, pandrelatering, status
Inherited properties:hoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

VerblijfsobjectBijeenkomstfunctie

Gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse en het aanschouwen van sport.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#VerblijfsobjectBijeenkomstfunctie
Subclass of:Verblijfsobject
Inherited properties:geometrieVerblijfsobject, oppervlakte, pandrelatering, statushoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

VerblijfsobjectCelfunctie

Gebruiksfunctie voor dwangverblijf van mensen.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#VerblijfsobjectCelfunctie
Subclass of:Verblijfsobject
Inherited properties:geometrieVerblijfsobject, oppervlakte, pandrelatering, statushoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

VerblijfsobjectGezondheidszorgfunctie

Gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#VerblijfsobjectGezondheidszorgfunctie
Subclass of:Verblijfsobject
Inherited properties:geometrieVerblijfsobject, oppervlakte, pandrelatering, statushoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

VerblijfsobjectIndustriefunctie

Gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#VerblijfsobjectIndustriefunctie
Subclass of:Verblijfsobject
Inherited properties:geometrieVerblijfsobject, oppervlakte, pandrelatering, statushoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

VerblijfsobjectKantoorfunctie

Gebruiksfunctie voor administratie.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#VerblijfsobjectKantoorfunctie
Subclass of:Verblijfsobject
Inherited properties:geometrieVerblijfsobject, oppervlakte, pandrelatering, statushoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

VerblijfsobjectLogiesfunctie

Gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#VerblijfsobjectLogiesfunctie
Subclass of:Verblijfsobject
Inherited properties:geometrieVerblijfsobject, oppervlakte, pandrelatering, statushoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

VerblijfsobjectOnderwijsfunctie

Gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#VerblijfsobjectOnderwijsfunctie
Subclass of:Verblijfsobject
Inherited properties:geometrieVerblijfsobject, oppervlakte, pandrelatering, statushoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

VerblijfsobjectOverigeGebruiksfunctie

Niet in dit lid benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#VerblijfsobjectOverigeGebruiksfunctie
Subclass of:Verblijfsobject
Inherited properties:geometrieVerblijfsobject, oppervlakte, pandrelatering, statushoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

VerblijfsobjectSportfunctie

Gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#VerblijfsobjectSportfunctie
Subclass of:Verblijfsobject
Inherited properties:geometrieVerblijfsobject, oppervlakte, pandrelatering, statushoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

VerblijfsobjectWinkelfunctie

Gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#VerblijfsobjectWinkelfunctie
Subclass of:Verblijfsobject
Inherited properties:geometrieVerblijfsobject, oppervlakte, pandrelatering, statushoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

VerblijfsobjectWoonfunctie

Gebruiksfunctie voor het wonen.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#VerblijfsobjectWoonfunctie
Subclass of:Verblijfsobject
Inherited properties:geometrieVerblijfsobject, oppervlakte, pandrelatering, statushoofdadres, nevenadresidentificatiecode, isDefinedBy

Voorkomen

Een voorkomen van een object is de combinatie van gegevens over een object dat geldig is in een bepaalde periode.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#Voorkomen
Subclass of:Entity, Graph
Properties include:aanduidingCorrectie, aanduidingInactief, beginGeldigheid, bron, eindGeldigheid, geconstateerd, inOnderzoek
Used with property:isDefinedBy

Water

Grondoppervlak in principe bedekt met water.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#Water
Subclass of:OpenbareRuimte
Inherited properties:bijbehorendeWoonplaats, naamOpenbareRuimte, statusidentificatiecode, isDefinedBy

Weg

Gebaand gedeelte voor het wegverkeer en vliegverkeer te land.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#Weg
Subclass of:OpenbareRuimte
Inherited properties:bijbehorendeWoonplaats, naamOpenbareRuimte, statusidentificatiecode, isDefinedBy

Woonplaats

Een woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#Woonplaats
Subclass of:BAG-object, Feature
Properties include:geometrieWoonplaats, identificatiecode, naamWoonplaats, status
Inherited properties:identificatiecode, isDefinedBy
Used with property:bijbehorendeWoonplaats

Feature

URI:http://www.opengis.net/ont/geosparql#Feature
Has subclasses:Ligplaats, Pand, Standplaats, Verblijfsobject, Woonplaats

Geometry

URI:http://www.opengis.net/ont/geosparql#Geometry
Has subclasses:MultiSurface, Point, Surface
Properties include:asWKT-RD, asWKT

MultiSurface

URI:http://www.opengis.net/ont/gml#MultiSurface
Subclass of:Geometry
Properties include:
Inherited properties:asWKT-RD, asWKT

Point

URI:http://www.opengis.net/ont/gml#Point
Subclass of:Geometry
Properties include:
Inherited properties:asWKT-RD, asWKT

Surface

URI:http://www.opengis.net/ont/gml#Surface
Subclass of:Geometry
Properties include:
Inherited properties:asWKT-RD, asWKT
Used with property:geometrieLigplaats, geometriePand, geometrieStandplaats

Entity

URI:http://www.w3.org/ns/prov#Entity
Has subclasses:Brondocument, Voorkomen

Graph

URI:http://www.w3.org/ns/sparql-service-description#Graph
Has subclasses:Voorkomen

Properties

aanduidingCorrectie

Een inactief voorkomen als gevolg van synchronisatie tussen bronhouder en de Landelijke Voorziening BAG.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#aanduidingCorrectie
Property of:Voorkomen
Datatype:integer

aanduidingInactief

Voorkomens van objecten met een begindatum in de toekomst die zijn gemuteerd. Ze maken daarmee geen onderdeel meer uit van de levenscyclus.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#aanduidingInactief
Property of:Voorkomen
Datatype:boolean

beginGeldigheid

Een ingangsdatum is een niet-authentiek gegeven dat de begindatum aangeeft van een periode waarin een voorkomen een wijziging heeft ondergaan.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#beginGeldigheid
Property of:Voorkomen
Datatype:dateTime

bijbehorendeOpenbareRuimte

Openbare ruimte van een nummeraanduiding is de openbare ruimte waaraan een adresseerbaar object is gelegen en aan welk object de nummeraanduiding is gerelateerd

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#bijbehorendeOpenbareRuimte
Property of:Nummeraanduiding
Class of object:OpenbareRuimte

bijbehorendeWoonplaats

Een woonplaats van een nummeraanduiding is de woonplaats waarbinnen het object waaraan de nummeraanduiding is toegekend gelegen is indien die woonplaats afwijkt van de woonplaats waarbinnen de openbare ruimte waaraan de nummeraanduiding is gerelateerd gelegen is. De woonplaats openbare ruimte is een unieke aanduiding van de woonplaats waarbinnen een openbare ruimte is gelegen.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#bijbehorendeWoonplaats
Property of:Nummeraanduiding, OpenbareRuimte
Class of object:Woonplaats

bron

De relatie naar het brondocument dat ten grondslag ligt aan het voorkomen van een object.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#bron
Property of:Voorkomen
Subproperty of:wasDerivedFrom
Class of object:Brondocument

documentdatum

De datum waarop het brondocument is vastgesteld, op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een object heeft plaatsgevonden.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#documentdatum
Property of:Brondocument
Datatype:date

documentnummer

De unieke aanduiding van de vindplaats van een document binnen een organisatie.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#documentnummer
Property of:Brondocument
Datatype:string
Max length:20

eindGeldigheid

De einddatum van de geldigheid van een bepaalde combinatie van gegevens.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#eindGeldigheid
Property of:Voorkomen
Datatype:dateTime

geconstateerd

Geconstateerd is een aanduiding waarmee kan worden aangegeven dat een object in de registratie is opgenomen als gevolg van een feitelijke constatering, zonder dat er op het moment van opname sprake was van een regulier brondocument voor deze opname.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#geconstateerd
Property of:Voorkomen
Datatype:boolean

geometrieLigplaats

Geometrie is een authentiek gegeven van een ruimtelijk object in de vorm van één of meerdere coordinaten.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#geometrieLigplaats
Property of:Ligplaats
Subproperty of:hasGeometry
Class of object:Surface

geometriePand

Geometrie is een authentiek gegeven van een ruimtelijk object in de vorm van één of meerdere coordinaten.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#geometriePand
Property of:Pand
Subproperty of:hasGeometry
Class of object:Surface

geometrieStandplaats

Geometrie is een authentiek gegeven van een ruimtelijk object in de vorm van één of meerdere coordinaten.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#geometrieStandplaats
Property of:Standplaats
Subproperty of:hasGeometry
Class of object:Surface

geometrieVerblijfsobject

Geometrie is een authentiek gegeven van een ruimtelijk object in de vorm van één of meerdere coordinaten.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#geometrieVerblijfsobject
Property of:Verblijfsobject
Subproperty of:hasGeometry

geometrieWoonplaats

Geometrie is een authentiek gegeven van een ruimtelijk object in de vorm van één of meerdere coordinaten.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#geometrieWoonplaats
Property of:Woonplaats
Subproperty of:hasGeometry

hoofdadres

Een hoofdadres is het primaire adres van een adresseerbaar object

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#hoofdadres
Property of:AdresseerbaarObject
Class of object:Nummeraanduiding

huisletter

Een huisletter is een authentiek gegeven met betrekking tot een nummeraanduiding. Het is de lettering van een adresseerbaar object

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#huisletter
Property of:Nummeraanduiding
Datatype:string
Value pattern:^[a-zA-Z]$
Max length:1

huisnummer

Een huisnummer is een authentiek gegeven met betrekking tot een nummeraanduiding. Het is de nummering van een adresseerbaar object.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#huisnummer
Property of:Nummeraanduiding
Datatype:integer
Value pattern:between 1 and 99999

huisnummertoevoeging

Een huisnummertoevoeging is een authentiek gegeven met betrekking tot een nummeraanduiding. Het is de toevoeging aan de nummering van een adresseerbaar object.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#huisnummertoevoeging
Property of:Nummeraanduiding
Datatype:string
Value pattern:^[a-zA-Z0-9]+$
Max length:4

identificatiecode

Een identificatiecode van een ligplaats is een authentiek gegeven en een unieke aanduiding van de ligplaats. Een identificatiecode van een nummeraanduiding is een authentiek gegeven en een unieke aanduiding van de nummeraanduiding. Een identificatiecode van een openbare ruimte is een authentiek gegeven en een unieke aanduiding van de openbare ruimte. Een identificatiecode van een pand is een authentiek gegeven en een unieke aanduiding van het pand. Een identificatiecode van een standplaats is een authentiek gegeven en een unieke aanduiding van de standplaats. Een identificatiecode van een verblijfsobject is een authentiek gegeven en een unieke aanduiding van het verblijfsobject. Een identificatiecode van een woonplaats is een authentiek gegeven zoals opgenomen in de landelijke woonplaatsentabel

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#identificatiecode
Property of:BAG-object, Woonplaats
Datatype:string
Max length:16, 4

inOnderzoek

In onderzoek is een aanduiding waarmee wordt aangegeven dat een onderzoek wordt uitgevoerd naar de juistheid van een of meer gegevens van een object.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#inOnderzoek
Property of:Voorkomen
Datatype:boolean

naamOpenbareRuimte

De naam van een openbare ruimte is de door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een openbare ruimte toegekende benaming en een authentiek gegeven

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#naamOpenbareRuimte
Property of:OpenbareRuimte
Datatype:string
Value pattern:^[a-zA-Z0-9 ]+$
Max length:80

naamWoonplaats

De naam van een woonplaats is de door het bevoegde gemeentelijke orgaan aan een woonplaats toegekende benaming en een authentiek gegeven

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#naamWoonplaats
Property of:Woonplaats
Datatype:string
Value pattern:^[a-zA-Z0-9 ]+$
Max length:80

nevenadres

Een nevenadres is een aanvullend adres voor een verblijfsobject in het geval dat sprake is van meerdere ingangen aan verschillende straten.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#nevenadres
Property of:AdresseerbaarObject
Class of object:Nummeraanduiding

oorspronkelijkBouwjaar

Een bouwjaar is een authentiek gegeven met betrekking tot het jaar dat een pand bouwkundig gereed is of wordt opgeleverd.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#oorspronkelijkBouwjaar
Property of:Pand
Datatype:integer
Value pattern:between 0 and 9999

oppervlakte

Een oppervlakte is de gebruiksoppervlakte van een verblijfsobject en een authentiek gegeven

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#oppervlakte
Property of:Verblijfsobject
Datatype:integer
Value pattern:between 1 and 999999

pandrelatering

De unieke aanduidingen van de panden waarvan het verblijfsobject onderdeel uitmaakt.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#pandrelatering
Property of:Verblijfsobject
Class of object:Pand

postcode

De postcode is een coderingssystematiek zoals ontwikkeld en beheerd door PostNL. Een postcode is een niet-authentiek gegeven met betrekking tot een nummeraanduiding

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#postcode
Property of:Nummeraanduiding
Datatype:string
Value pattern:^[1-9][0-9][0-9][0-9][A-Z][A-Z]$

status

De fase in de levenscyclus van een BAG object.

URI:http://bag.basisregistraties.overheid.nl/def/bag#status
Property of:Ligplaats, Nummeraanduiding, OpenbareRuimte, Pand, Standplaats, Verblijfsobject, Woonplaats
Class of object:Concept
Values from:StatusPlaats, StatusNaamgeving, StatusPand, StatusVerblijfsobject, StatusWoonplaats

asWKT-RD

URI:http://data.pdok.nl/def/pdok#asWKT-RD
Property of:Geometry

asWKT

URI:http://www.opengis.net/ont/geosparql#asWKT
Property of:Geometry
Datatype:wktLiteral

hasGeometry

URI:http://www.opengis.net/ont/geosparql#hasGeometry

isDefinedBy

URI:http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#isDefinedBy
Property of:BAG-object
Class of object:Voorkomen

wasDerivedFrom

URI:http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom